متغییرهای جوشکاری – Momen industries

آمپر (Ampere)
الکترودهای روپوش‌دار در یک قطر مشخص ولی با جنس روپوش متفاوت در محدوده مختلفی از جریان مورد استفاده قرار می‌گیرند. این محدوده تا حد زیادی با ضخامت و جنس روپوش تغییر می‌کند.
در بین الکترودهای موجود، الکترودهای سلولزی نیاز به آمپر کمتری داشته و الکترودهای قلیایی نیاز به آمپر بیشتری دارند. در یک آمپر مشخص الکترودهای پودر آهن دار دارای نرخ رسوب بیشتری هستند.

انتخاب جریان در یک نوع الکترود به فاکتورهای زیادی از جمله موقعیت جوشکاری و نوع اتصال بستگی دارد. جریان باید به حدی باشد که در عین اینکه باعث کنترل مناسب بر روی حوضچه مذاب می‌شود، باعث ذوب دیواره اتصال و نفوذ مناسب شود. برای جوشکاری در حالت سربالا و سقفی، جریان مناسب باید در کمترین حد مجاز تنظیم شود. در صورت استفاده از جریان‌های بالاتر، گرمای ایجاد شده بیشتر شده و باعث ایجاد پاشش جرقه زیاد، انحراف قوس خوردگی کنار جوش و گاهی ترک در فلز جوش میشود.‌

⭕️‌طول قوس (Arc Length)
طول قوس فاصله بین نوک الکترود تا سطح مذاب است.
طول قوس مناسب جهت ایجاد اتصال بی‌نقص، دارای اهمیت است. چنانچه در جوشکاری از جریان طول قوس مناسب استفاده شود، هر گونه تغییر در ولتاژ قوس به حداقل خواهد رسید. ایجاد این حالت وابسته به تغذیه ثابت و منظم الکترود است‌.

طول قوس صحیح با توجه به طبقه بندی الکترود، قطر و ترکیب روکش الکترود و جریان و موقعیت جوشکاری تغییر می‌کند.
با افزایش جریان و قطر الکترود، طول قوس نیز افزایش می‌یابد. طبق یک قاعده کلی، طول قوس نباید از قطر مغزی الکترود بیشتر باشد.

⭕️‌سرعت حرکت(Travel Speed)

سرعت حرکت، نسبت حرکت الکترود در طول اتصال است. سرعتی مناسب است که در آن درز جوش با طرح و ظاهری مناسب ایجاد شود.

سرعت حرکت تحت تاثیر فاکتورهای زیادی قرار دارد. موارد زیر از آن جمله‌اند.
۱- قطبیت جریان جوشکاری
۲-موقعیت جوشکاری
۳-نرخ ذوب الکترود
۴-ضخامت مواد
۵-وضعیت سطح فلز پایه
۶-نوع اتصال
۷-مهارت در بکارگیری الکترود

هنگام جوشکاری، سرعت جوشکاری باید به گونه‌ای تنظیم شود که قوس به آرامی حوضچه جوش مذاب را هدایت نماید. تا رسیدن به یک نقطه خاص، افزایش سرعت حرکت، درز جوش را باریکتر نموده و نفوذ را افزایش می‌دهد.

سرعت زیاد جوشکاری باعث کاهش نفوذ، بی‌نظمی سطح، پهنای جوش، ایجاد برش کناره جوش، مشکل شدن جداسازی سرباره و ایجاد تخلخل در فلز جوش می‌شود.

سرعت حرکت کم سبب ایجاد درز جوش پهن و مقعر با نفوذی کم عمق می‌شود. نفوذ کم، بعلت توقف قوس روی حوضچه مذاب به جای هدایت و تمرکز آن روی فلز پایه ایجاد می‌شود.
سرعت حرکت روی حرارت ورودی نیز تاثیر می‌گذارد و باعث افزایش حرارت ورودی شده و منطقه متاثر از گرمای جوش (HAZ ) می شود.

دیدگاه ها بسته شده است

USA