جریان جوشكاری‌ – Momen industries

جریان جوشکاری‌
قوس الکتریکی دستی (SMAW)

از دو جریان متناوب( AC ) و جریان مستقیم (DC) در جوشکاری قوس الکتریکی – دستی (SMAW) می‌توان استفاده نمود.
انتخاب نوع جریان مصرفی بستگی به روپوش الکترود مصرفی دارد.

جریان مستقیم (DC‌)
جریان مستقیم در فرایند قوس الکتریکی دستی (SMAW) بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مزایای جوشکاری با جریان مستقیم
۱-امکان جوشکاری با آمپرهای کم وجود دارد.
۲-همه نوع الکترودی با آن قابل جوشکاری است.
۳-امکان تغییر قطب وجود دارد.
۴-برقراری قوس راحت تر است.

معایب جوشکاری جریان مستقیم
۱-امکان ایجاد وزش قوس وجود دارد. ۲-دستگاه‌های جریان مستقیم گرانتر هستند.
۳- هزینه نگهداری و تعمیرات آن بیشتر است.

قطبیت در جریان مستقیم
‌از دو نوع قطبیت (Polarity) در جوشکاری با جریان مستقیم، به نام قطبت مستقیم و قطبت معکوس استفاده می شود.

 

قطبت مستقیم (DCSP)
اگر انبر الکترود به قطب منفی و انبر اتصال به قطب مثبت دستگاه وصل شود به این حالت قطبت مستقیم یا DCSP گفته می شود. حرکت الکترون ها از سمت نوک الکترود به سمت قطعه کار است.

قطبیت معکوس (DCRP)
اگر انبر الکترود به قطب مثبت و انبر اتصال به قطب منفی دستگاه وصل شود به این حالت قطبیت معکوس یا DCRP گفته می‌شود.
حرکت الکترون‌ها از سمت سطح کار به طرف نوک است. انتخاب نوع قطبیت در جوشکاری قوس الکتریکی فقط بستگی به نوع روپوش الکترود مصرفی دارد.

مقایسه قطبیت مستقیم و معکوس
‌در قطبیت معکوس سرعت ذوب الکترود سریعتر، نفوذ کمتر و عرض حوضچه جوش بیشتر است.
‌در قطبیت مستقیم سرعت ذوب الکترود کمتر، نفوذ بیشتر و عرض حوضچه جوش کمتر بوده‌، ولی در عمل این تئوری برعکس است. یعنی در قطبیت معکوس سرعت ذوب الکترود کمتر و نفوذ بیشتر بوده ولی در قطبیت مستقیم سرعت ذوب الکترود بیشتر و نفوذ کمتر است.

این مسئله بخاطر مواد روپوش است. بعنوان مثال وقتی از الکترود سلولزی با قطبیت معکوس استفاده میشود یک شعله هیدروژنی قوی در نوک الکترود شکل می‌گیرد که باعث ذوب سریع قطعه کار میشود. ولی وقتی الکترود سلولزی را با قطبیت مستقیم بکار می‌برید شعله هیدروژنی تشکیل نشده و ذوب بخوبی انجام نمی‌شود.

جریان متناوب AC ‌
در جریان متناوب جهت حرکت الکترون‌ها بصورت مداوم عوض می‌شود یعنی جای قطب مثبت و منفی جابجا می‌شود. بنابراین امکان تغییر قطب مانند جریان مستقیم وجود ندارد. در جریان متناوب در یک ثانیه ۵۰ مرتبه قطب مستقیم و ۵۰ مرتبه قطب معکوس شکل می‌گیرد. بنابراین شکل جوش و مقدار نفوذ و سرعت ذوب الکترود، مابین قطب معکوس و قطب مستقیم در جریان DC است.

الکترودهایی با جریان AC قابل استفاده هستند، دارای مواد پایدار کننده قوس نظیر پتاسیم در روپوش خود هستند. الکترودی که فاقد این ماده باشد، در جریان AC دارای قوس پایدار نیست. چون جریان AC در هر ثانیه چندین مرتبه به صفر می‌رسد و این مسئله باعث قطع شدن قوس الکتریکی میشود.

معایب جریان متناوب
۱-‌برقراری قوس مشکل‌تر است.
۲-همه نوع الکترودی با آن قابل جوشکاری نیست.
۳-امکان تغییر قطب وجود ندارد.
۴-خطر برق گرفتگی در جریان AC بیشتر است.

مزیت جریان متناوب
۱-‌دستگاه‌های جریان AC ارزانتر است
۲-هزینه نگهداری آنها کمتر است.
۳- امکان انحراف قوس وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شده است

USA